The World of Warcraft Guide Header

Article 06

 

Communicating with WoW Chinese Gold Farmers

 

Introduction

A quick warning about using this guide to mess with gold farmers. They get really excited that someone can talk to them on a US server and they won't leave you alone. You will end up logging of for a few hours waiting for them to forget about you and go back to farming. Its nice if you buy large loads of runecloth, or something like that, from one, or if you plan on tying to run one out of your area.

Ever had a run in with a Chinese farmer, couldn't understand what they said? Here's a list for you!

For ease of finding what you what, just hit ctrl+f and type in what you want and it should bring you to it, then simply copy that into the chat.

 

 

 

The List
1 min more - == 1 fen zhong or ~~1 fen zhong (== and ~~ means hold on or BRB)
2 min more - == 2 fen zhong or ~~2 fen zhong
1 monster - yi ge guai
2 monsters - liang ge guai
30 minutes - ban xiao shi (or use 30 fen zhong)
30 seconds more - == 30 miao
Able to translate - neng fanyi
About to [leave/cry/fall asleep] - jiuyao [likai/ku/shuizhao] le
Adena (money) - qian
Agree to sell - dacheng chushou
Agreement reached - dacheng xieyi
All right? (ok?) - Mei shi
America - Meiguo
American - Meiguo ren
Answer me - huida wo
Apologize - daoqian (did you apologize to him/her? - ni xiang ta daoqian le ma?)
Archer - gong jian shou
Are you all right? - Ni hai hao ma?
Are you an archer? - ni shi gong jian shou ma?
Are you in a group - ni you zu dui ma?
Are you leader - ni shi dui zhang ma?
Armor - zhuang bei
Ask permission - qingqiu xuke
Assist me - bangzhu wo (use 'qing' in front of this to be polite!)
Bad XP - jing yan bu hao or xp bu hao
Bad person - Huai ren
Bathroom/Bio/WC/Toilet - Cesuo
Battle - yichang zhandou
(a) Beautiful girl - yige piaoliang de guniang
Because - yin wei
Beggar - yige qigai
Be right back = jiu hui lai (== OR ~~)
Beyond my ability - chaochu wode nengli
Blade (of a knife/of a sword) - daoren/daokou
Boss (respected boss; lit: "old leader") - Laoban
Bow - yiba gongzi
Buff - jia fang
Buff wore off - mei fang le
But - ke shi
Calm down - pingjing xialai
Can - ge yi
Can't - Bu ge yi
Can I do anything for you? - wo neng wei ni zuo dianr shenme shi ma?
Can he/she come? - ta neng lai ma?
Can we share loot - women keyi fen dongxi ma?
Careful! - Xiao xin le!
Center of room - wu zhong jian or fang jian zhong jian
Certainly - Yi ding
Cheaper, please - tai guile
Cheat (noun, not verb) - pianzi
Chinese language - han yu
Clan member - meng yuan
Congratulations!! - Gong xi!
Could you help me? - Ni keyi bang wo ma?
Did buffs wear off - mei fang le? or hai you fang ma?
Does your group need an archer? - ni men yao gong jian shou ma?
Does your group need a dwarf? - ni men yao ai ren ma?
Does your group need a knife user? - ni men yao yong hu dao ma?
Does your group need healer - ni men yao jia xue ma? or ni men yao shen shi ma?
Does your group need a tank/fighter? - ni men yao zhan shi ma?
Doesn't matter - buyaojin
Do not kill her/him/me - bu yao sa ta/wo (ta = him/her, wo = me)
Do not want - bu yao
Don't attack - bie da
Don't be so rude - bu yao nayang wuli
Don't hit/shoot it - bie gong ji OR deng deng bie gong ji (deng deng = wait wait!)
Don't have - mei you
Do you have [object]? - ni you [object] ma?
Do you have a [bow/sword/dual sword/knife]? - ni you [gong/jian/shuang jian/dao] ma?
Do you need healings? - ni yao jia xue ma?
Do you need buffs? - ni yao jia fang ma?
Do you need money? - ni yao qian ma?
Do you speak english? - ni hui jiang yingyu ma?
Dual sword - shuang jian
Dwarf - ai ren
Enemy - di ren
Excuse me (intrusion, ie passing through room) – Dui bu qi
Excuse me (verbal interruption, "but can you tell me...") - qing wen
Flying monster - fei guai
Fool - shagua (noun, NOT a verb; i.e. he is a fool)
Forget it - ba xiu
Friend - Pengyou
Full - jiman OR wo men bu yao tai ren le (lit: we don't want too many people)
Giant monster - ju guai
Girlfriend - Nupengyou
Give me ESC Scroll - gei wo ge hui cheng
GO GO GO! - jia you
Goodbye - Zaijian (lit: see you again)
Good morning - Zao an OR zao shang hao
Good evening! - Wan shang hao!
Goodnight - wan an
Good looking - Hao kan
Great!!! (that's extremely good!) - tai hao le
Group - zu
Group heal - ji ti jia xue
Hallway - men lang
Headache - touteng (he/she/I have a headache = ta/wo touteng)
Heal [name] please - qing +++ [name] OR qing jiu [name]
He/she killed me - ta ba wo sha le
He/she is full of anger - Ta yiduzi qi.
He/she is honest - Ta ren laoshi.
He/she is nice - Ta ren hao
He/she has a big mouth - Ta da zuiba.
Hello (lit: may you be well) - ni hao
HELP! (lit: rescue) - jiu! also 99999
Healer - shen shi
Healer on stairs - fa shi zhan zai lou ti
He's annoying - ta hao fan a
Hi you all - Ni men Hao
High level monster - gao ji guai
Hit me if you will - ni da jiu da
How - Zen me
How are you? - Shen-ti Hao Ma OR Ni hao ma
How could you get yourself in such a situation? - ni zenme luodao zhe yibu?
How long is the server down for? - wei hu duo chang shi jian
How much (money)? - duo shao (qian)?
How much money do you need - ni yao duo shao qian?
I am against this plan - wo fandui zhege jihua
I am a girl - wo shi nu de
I am American - wo shi meigo ren
I am called [name] - Wo jiao [name]
I am going to hit you - wo da ni a
I am in a group - wo zu le
I am the leader - wo shi dui zhang
I am lost - Wo mi lu le
I am poor - Wo shi qiong
I am soloing - wo shi yi ge shazi
I am sorry - Zhen bao qian
I am still learning Chinese - Wo zheng zai xue hua yu OR Wo zheng zai xue guo yu
I am very happy to meet you - hen gao xing ren shi nin
I am very bored. - wo hen fan.
I can buff - wo keyi jia fang
I can cast [spell] - wo keyi [spell]
I can do it by myself - Wo ke yi zi ji zuo
I can heal - wo keyi jia xue
I cannot write pinyin very well - wo bu tai hui xie pin yin
I don't agree with you - wo bu tongyi nide yijian
I do not know - wo bu dong OR wo bu zhi dao
I do not understand - wo bu ming bai
I do not understand english - wo bu dong yin yu
If we can group i can see your HP - wo men zu dui keyi kanjian ni de xue.
It will bring us good luck - ta jiang gei women dailai hao yunqi
I have bad luck! - Wo shi mei guo ren!
I have no money - Wo mei you qian le
I have to (go home) - Wo budebu (hui jia)
I hope you have a good day - Wo xi wang ni you hen hao de vi tian
I know - wo zhi dao
I love you! - Wo ai ni
I'll help you level - wo qu dai ni sheng ji
I'll let you have the money soon - wo hui hen kuai rang nadao qian
I’m out of MP - mei lan le (lit: no more blue)
I need [thing] - Wo xu yao [thing]
I need a break - wo yao xuixi yixia
I need to sit - wo yao zuo xia
I need to rest - wo yao xiu xi
I'm dead tired - Wo lei si le
It's none of your business - ni shao guan xianshi
I will be back in five minutes - Wo guo wu fenzhong huilai
I will keep all loot - wo na bao de dongxi
[name] is leader - [name] shi dui zhang
[name] keeps loot - [name] na bao de dongxi
[name] is my friend - [name] shi wo de peng you OR [name] shi wo peng wu
[name] is enemy - [name] shi di ren
Is [name] your friend - [name] shi ni de peng you ma?
Is [name] your enemy? - [name] shi di ren ma?
Is [name] an archer? - [name] shi gong jian shou ma?
Is there a chinese mage nearby - zhe you zhong guo de fa shi ma
Is there any red? (referring to chaotic players) - you hong ming a
It is not - bu shi
It definitely is not - bing bu shi
I want xp not money - wo yao xp, bu yao qian OR wo yao jing yan bu yao qian
I want a Chinese teaching assistant - Wo yao yige zhujiao Zhongwen
I understand - Wo liao jie
Knife - yiba dao
Knife-user - yong hu dao
Leave me alone - bie guan wo! OR bie dong wo!
Let's drop it (lit: let's not talk on this subject) - Wo men bie zai tan zhe ge wen ti le.
Liar - shuo huang zhe
Little - xiao
Look look! - kan kan
Loot - bao or diao [armor/weapon/etc] (people don't really say loot but, people just say explode items out or drop items. for example. drop armor, drop weapons, etc.so bascially if you want something just say you want armor and weapons or scrolls.)
Low level monster - di ji guai
Mage - fa shi OR mo shu shi
Man - Nan
Monkey - houzi
Monster - guai
My injury is not serious - Shang bu yaojin
My name is [name] - wo de mingzi shi [name] (this is rather formal)
N00b - Xinshou
Nevermind - Bu yao jin
No - Bu
No problem! - Bu yong OR Mei wenti
No sorry I am going to finish this quest then leave - bu hao yi si wo yao zuo ren wu
Not good (bad) - bu hao
Not up to much - Bu zen meyang (response to a greeting)
Now - zai OR xien zai (right now)
Of course - Dang ran
One who delights in bloody deeds - yige guizishou
Ouch! - Ai you!
Outside of room - wu zi wai mian or fang jian wai mian
Out of the question (not allowed, no way, won't work) - buxing
Person / people - ren
Place is nice - difang-hao
Please - qing
Please do not bother me - qing bu yao fan wo
Please do not steal my mobs - bu yao qiang wo de guai
Please don't touch - qing wu dongshou
Quick heal - jinji jia xue
Really! - Zhende!
Real life friend - wo renshi de peng you
Recall - hui cheng juan
Rez scroll - fu huo juan
Rez spell - fu huo
Right now - xian zai
Room - wu or fang jian
Set loot to share - huan cheng sui ji fen dongxi
Shield - dun
Shield spell - bao hu dun mo fa?
Should I heal [name] - bang [name] jia xue ma?
Should I buff [name] -bang [name] jia fang ma?
Skeleton - gu lou
Soon - kuai le
Sorry - duibuqi OR darao nin
Spell book - mo fa shu
Spider - zhi zhu
Stairs - lou ti
Staff - zhang zi
Still not as good as you - hai shuo de mei ni hao
Stupid - er bai wu OR bai chi
Sweet dreams - Zuo ge hao meng! (lit: have good dreams)
Sword - jian
Take it easy - Bie jin zhang
Talk to you soon - Huitoujian
Tank/fighter - zhan shi
Thanks - xie xie
That’s nice - hao ya
Today - jin tian
Tomorrow - ming tian
Too crowded - Tai ji le!
Too expensive - Tai gui le
Too high level monster - hen gao ji guai
Too many monsters - tai duo guai le
Too powerful - tai lihai le
Too weak - tai ruo le or laji
Traitor - mai-guo zei
Undead - jiang hu
Very well - Fei chang hao
Very well, and you? - Hen hao, nin ne? (response to 'ni hao')
Victory - Sheng li
Wall - qiang bi
Want - Yao
We have plenty (tanks/people/money) - women you hen duo (zhan shi/ren/qian)
We are here to have fun - women shi lai wan de
We are sharing loot - women zai fen dongxi (we're sharing things)
We had better go - women zui hao haishi
We have to wait until he/she comes back, then we can go - women dei deng ta huilai yihou, cai neng zou
Weapons - wu qi
We need an archer - women xu yao ge gong jian shou
We need a healer - women xu yao ge shen shi or wo men xu yao fa shi jia xue
What - Shen-me
What a pity - Zhen ke lian!
What is [insert chinese gibberish you don't understand]? - shen me shi [blahblah]?
What's up? - Wan shang hao? (lit: where are you going?)
What weapon are you using? - ni na de shi shen ma
When - Shen-me Shi-hou
Where - He Chu OR Zai Nar
Where are you? - ni zai na li?
Where is the... - zai nali...
Who - Shui de OR He ren
Why - Wei shen-me
Why not? - Wei she mo bu?
Will you help me level? dai wo hao me? OR dai wo shen ji hao me?
Will you use [bow/sword/dual sword/knife]? - ni keyi yong [gong/jian/shuang jian/dao] ma?
Woman - Nuu
Wonderful - Hao ji le
Would like to - xiang
Would you like to join my group? - Ni yao bu yao zu dui?
Wow - wahhh
Yes - shi de OR en
You - ni
You are a cheat! - Ni shi pianzi!
You are welcome (very friendly) - keqi shen mi
You are welcome (casual)- Bu keqi
You go please - Rang hao ma
You have to come - ni bixu lai
You keep all loot - ni na bao de dongxi
You speak nonsense - hu shuo
You still there? - hai zai na li ma?
You there? - zai ma?
You'll level faster if I help you alone - wo dan du dai ni kuai

 

 

 

What the numbers mean:
8888 = bye bye
9999 = help
5555 = crying
6666 = I love you!

Miscellaneous
qing bu yao fan wo / please don’t bother me
bu yao qiang wo de guai / please do not steal my mobs
wo shi yi ge shazi / I am soloing
wo bu ming bai / I don’t understand
wo bu dong / I don't know
wo zheng zai xue hua yu / I am still learning Chinese.
hen gao xing ren shi nin / I am very happy to meet you
ni hui jiang yingyu ma? / Do you speak english?
wo shi meigo ren / I am American
wo mi lu le / I am lost
hai shuo de mei ni hao / Still not as good as you
zai jian / see you again
xie xie / thank you
ming tian / tomorrow
xian zai / right now
zai /now
qing / please
dui bu qi / im sorry
bu yao / don’t want
bu hao / not good
ni hao / hello
er bai wu / stupid
houzi / monkey
hu shuo / bullshit! You speak nonsense
jia you / GO GO GO!
kan kan / look look!
meiguo / America
meiguo ren / American
mei wenti / No problem!
mei shi / Alright
ni men Hao / Hi You all
peng you / Friend
ren / person, people
xiao / little
wahhh / wow
yi qie xiang qian kan / Everyone thinks only about money
yao / Want
zai jian / Goodbye
zhende! / Really!
han yu / Chinese language
la ji / you slut, prostitute, trash
ji ji le / what level are you now?
bu yao sha ta / don’t kill (her/him/me)
ni keyi bang wo ma? / could you help me?
ni zai na li? / where are you?
gei wo ge hui cheng / Give me ESC Scroll
shen-ti hao Ma / How are you?
wei shen-me / Why
zen me / How
shui de OR he ren / Who
he chu OR zai nar / Where
shen-me yang / What
shen-me shi-hou / When
ni na de shi shen ma / What weapon are you using?
wo pa ni qua le / I thought you might have died
ni da jiu da / hit me if you will
wo da ni a / i'm going to hit you
en / Yes
bu / No
nan / Man
nuu / Woman
wo jiao ( ) / My name is
wo xu yao / I need
pijiu / beer
ge yi / Can

 


 

 [ Home| Site Map| Privacy Statement | Disclaimer | Contact Us ]

 
The World of Warcraft Guide Footer